తేలికపాటి ట్రక్

లైట్-ట్రక్-01
లైట్-ట్రక్02
లైట్-ట్రక్03
లైట్-ట్రక్-04
లైట్-ట్రక్-05
లైట్-ట్రక్-06
లైట్-ట్రక్-07

పోస్ట్ సమయం: ఆగస్ట్-18-2022